Hankeinfoa


Hankkeen perustiedot
Toteutusaika: 11.9.2017 - 29.2.2020
Toteuttaja: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttaja: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti, Tiimiakatemia
Rahoittaja: ESR-sosiaalirahasto, ohjelmakausi 2014 – 2020
Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen


Taustaa
Keski-Suomen maakuntastrategian yksi ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien biomateriaalien hyödyntäminen on vielä toistaiseksi ollut marginaalista, vaikka uusia biomateriaaleja ja tekniikoita voitaisiin kokeilla ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin luovassa käytännön työssä. Usein haasteena on se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden väliset tiet eivät kohtaa. Hanke kokoaakin eritasoiset bio- ja kiertotalouden materiaaleja hyödyntävät toimijat yhteen.


Tavoite
Luova kiertotalous -hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista monialaisesti. Painopiste on luovien alojen opiskelijoiden innovointi- ja tuotekehitystaitojen sekä työelämässä tärkeiden tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksien kehittämisessä.

     Hankkeen ytimen muodostavat monialaiset koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään keskisuomalaisia, uusia bio- ja turvepohjaisia materiaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja.
     Hankkeessa tuetaan luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakoulu-opiskelijoiden työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä työelämäyhteyksien ja yritysyhteistyön syntymistä. Hankkeen aikana opiskelijat perustavat monialaisia tiimiyrityksiä, mikä lisää vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukee opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia sekä madaltaa luovien alojen opiskelijoiden kynnystä hakeutua valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.

Toteutus
Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisen pääsisältö on luovien alojen ammatillisten ja teknisen alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen. Koulutuksissa ja työpajoissa sekä oppilaitos- ja yritysvierailuilla tutustutaan biomateriaaleihin, tuotekehitystyöhön sekä nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin ja ohjelmistoihin kuten 3D, CNC, lasertyöstö.

     Toinen työpaketti painottuu opiskelijoiden tiimiyrittäjyysvalmennukseen ja innovaatiotaitojen kehittämiseen. Monialaisissa tiimeissä kohtaavat luovien alojen sekä biotalous- ja liiketalousalojen osaaminen. Kolmannessa työpaketissa paneudutaan tuotteiden ideointiin, kehittämiseen ja protoiluun sekä innovaatioiden tuotteistamiseen, tuotannollistamiseen ja kaupallistamiseen yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.
Hankkeen toimenpiteisiin sisältyvät tietoiskut, lyhytkurssit ja työpajat kuten hackhaton ja avoimet seminaarit kehittävät hanketoimijoiden osaamista, tarjoavat luontevan, käytännönläheisen ja monialaisen sekä toimiala- ja organisaatiorajoja rikkovan tavan tehdä työelämälähtöistä yhteistyötä.
     Monialaisen työskentelyn lopputuloksena syntyy uusia tuoteideoita ja tuotteita, monialaisia tiimiyrityksiä, yhteistyöverkostoja, innovaatiopolkumalli ja monialainen yrittäjyyspolku -valmennusmalli sekä yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia, ja saadut kokemukset kootaan julkaisuiksi. Hanketiedottamisessa ja -viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

Hanketoimijat
Hankkeen toteuttajana on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Muita yhteistyökumppaneita ovat Artranta Ry, Suomen Punainen Risti Ry Länsi-Suomen piiri Ry, Taito Keski-Suomi Ry sekä Sellusta Finland Oy (Sukarwood™) ja Spinnova Oy.


Lisätietoja
Projektipäällikkö Sirpa Vauhkala, p. 040 341 5568, sirpa.vauhkala@gradia.fi

Projektikoordinaattori Kirsi Knuuttila, p. 040 776 8880, kirsi.knuuttila@jamk.fi